RODOwpis

RODO – Fundacja Viva Kultura

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku w Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Fundacja Viva Kultura gromadzi, przetwarza oraz przechowuje dane osobowe, osób z którym i podpisuje umowy pracy wolontarystycznej. Umowa wolontariatu zawiera klauzulę wyrażenia zgody na przekazanie danych osobowych administratorowi danych w Fundacji.

Poniższe informacje objaśniają, co dzieje się z takimi danymi w świetle wprowadzonych rozporządzeń i dotyczą osób, z którymi Fundacja Viva Kultura podpisała umowę wolontariatu.

 

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych, :

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Viva Kultura, ul. Czajewicza 5/7/42, 05-500 Piaseczno, NIP 123-09-54-459, REGON 017453889
Kontakt z nami: inffo@vivakultura.pl

 

W jakim celu przetwarzane są Państwa dane:

Państwa dane osobowe przekazane administratorowi, przetwarzane są w celu odpowiedniego zaangażowania Państwa w nasze działania w czasie określonym w umowie oraz odnotowania faktu Państwa współpracy z Fundacją Viva Kultura w trakcie oraz po zakończeniu obowiązywania umowy.

 

Jak długo przetwarzamy Państwa dane:

Dane osobowe przetwarzane są w okresie obowiązywania zawartej umowy, po czym w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ten sam sposób w jaki została ona wyrażona.

 

Jakie posiadają Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych:

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Fundacja Viva Kultura dołożyła wszelkich starań w zakresie zabezpieczeń danych, dlatego też mogą być Państwo spokojni o ich prywatność.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wykonania Usług (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 202 r. Nr 101, poz.926 ze zm.).

 

W razie pytań prosimy o kontakt: e-mail: inof@vivakultura.pl , tel. 601 770 849

 

Who is the Administrator of your personal data,

 

The administrator of your personal data is the Viva Kultura Foundation, ul. Czajewicza 5/7/42, 05-500 Piaseczno, NIP 123-09-54-459, REGON 017453889

Contact us: inffo@vivakultura.pl

 

 

 

For what purpose your data is processed:

 

Your personal data provided to the administrator are processed in order to properly involve you in our activities during the time specified in the contract and to note your cooperation with the Viva Kultura Foundation during and after the termination of the contract.

 

 

 

How long we process your data:

 

Personal data is processed during the period of validity of the contract. You may withdraw your consent to the processing of personal data at any time.

 

 

What are your rights to the data being processed:

 

You have the right to access your data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to data transfer, the right to object, the right to withdraw consent at any time without affecting the legality of processing, which was made on the basis of consent before its withdrawal , the right to file a complaint to the Inspector General for Personal Data Protection.

 

Personal data is collected with due diligence and properly protected against access by unauthorized persons.

The Viva Kultura foundation has made every effort in the field of data security, so you can be confident about their privacy.

 

 

 

I consent to the processing of my personal data for the purposes of the Services (in accordance with the Act of 29.08.1997 on the Protection of Personal Data, uniform text: Journal of Laws of 202, No. 101, item 926, as amended).

 

 

 

 

Кто является администратором ваших персональных данных?

 

Администратором ваших персональных данных является Фонд Viva Kultura, ул. Czajewicza 5/7/42, 05-500 Piaseczno, NIP 123-09-54-459, REGON 017453889

Адрес для связи: inffo@vivakultura.pl

 

С какой целью обрабатываются ваши данные?

 

Ваши персональные данные, предоставленные администратору, обрабатываются для того чтобы правильным образом вовлечь вас в нашу деятельность на протяжении времени, обозначенного в контракте. А также для того, чтобы отметить факт вашего сотрудничества с Фондом Viva Kultura во время и после окончания срока действия вашего контракта.

 

На протяжении какого срока обрабатываются ваши данные?

 

Личные данные обрабатываются во время действия заключенного контракта, и в любое время вы можете отозвать ваше согласие на обработку персональных данных в том же порядке, в каком вы его изъявили.

 

Какими правами вы обладаете в отношении вопроса обработки данных?

 

Вы обладаете правом доступа к данным, а также правом корректировки, удаления, ограничения обработки, правом передачи данных, правом выразить ваше несогласие, правом отзыва согласия на обработку данных без изменения статуса легальности обработки данных основывающейся на базе согласия, данного до его отзыва, право на подачу жалобы генеральному инспектору по защите персональных данных.

 

Персональные данные собираются с должной осмотрительностью и обеспечены достаточным уровнем защиты от лиц, не обладающих доступом к ним.

 

Фонд Viva Kultura приложил все усилия для защиты данных, поэтому вы можете быть полностью уверенны в их сохранности.

 

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных для получения мною услуг (в соответствии с Законом от. 29 августа 1997 года о защите персональных данных, Законодательный вестник (Journal of Laws) 202, № 101 пункт. 926, с внесенными поправками).

 

Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами: inof@vivakultura.pl, тел. 601 770 849