Regulamin przyjmowania dotacji

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady na jakich Donor może przekazać dotację finansową na rzecz Fundacji Viva Kultura za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem https://wwwvivakultura.pl w zakładce Dotacje.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Fundacji w sposób umożliwiający Donorom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
  Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie https://wwwvivakultura.pl
  Zmiana Regulaminu nie dotyczy transakcji zakończonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. W sprawach dotyczących korzystania z usług Dotpay Sp. z o.o. w związku z korzystaniem z systemu rozliczeń transakcji za pośrednictwem Dotpay.pl zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Dotpay.pl.
 4. Wszelkie spory wynikłe w trakcie procesu przekazywania dotacji, a nie możliwe do rozwiązania na drodze polubownej rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Fundacja 

Fundacja Viva Kultura
ul. Czajewicza 5/7/42
05-500 Piaseczno

NIP 123-09-54-459
REGON 017453889
KRS 0000078882

Kontakt telefoniczny: 
+48 601770849
+48 603122054
e-mail: info@vivakultura.pl

Konta Bankowe:
Konto PLN
Millennium SA PL 98 1160 2202 0000 0000 2767 1394
Kod SWIFT: BIGPLPW
Nazwa Banku: Bank Millennium S.A.
Adres Banku: 
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Konto USD
IBAN” PL  39 1160 2202 0000 0000 2767 2262
Kod SWIFT: BIGPLPW
Nazwa Banku: Bank Millennium S.A.
Adres Banku: 
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

2. Donor – użytkownik internetu, posiadający pełnię zdolności do czynności prawnych, który za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej https://wwwvivakultura.pl przekazał Fundacji środki finansowe.

3. Darowizna – nieodpłatna, bezzwrotna pomoc finansowa przekazana w formie bezpośredniego przelewu na jedno z kont Fundacji lub za pośrednictwem systemu Dotpay.pl, na cele statutowe Fundacji lub cele szczegółowe, zgodne ze statutem Fundacji, określone przez Donora. Link do statutu Fundacji dostępny jest na stronie https://wwwvivakultura.pl w zakładce Viva Kultura.

III. OGÓLNE WARUNKI PRZEKAZYWANIA DOTACJI

 1. Użytkownik internetu za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem https://wwwvivakultura.pl w zakładce Dotacje, może przekazać Fundacji środki finansowe, stając się w ten sposób jej Donorem.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach służących do przekazywania dotacji oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 3. Waluta darowizny. Bezpośrednio na konta Fundacji Darowizna może być przekazywana w walucie: PLN oraz USD. Za pośrednictwem systemu rozliczeń transakcji Dotpay.pl Darowizna może być przekazywana w walucie konta bankowego Donora (EUR – w strefie Euro, GBP – w Wielkiej Brytanii, USD – w Stanach Zjednoczonych, PLN – w Polsce).
 4. Rozliczenia transakcji finansowych wykorzystujących internetowe formy płatności prowadzone są za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl
 5. Formularz znajdujący się na stronie https://wwwvivakultura.pl w zakładce „Dotacje”, umożliwia przekazanie Fundacji środków finansowych za pośrednictwem przelewów elektronicznych oraz płatności BLIK.

IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. W procesie akceptacji dotacji za pośrednictwem strony internetowej https://vivakultura.pl, Fundacja gromadzi, przetwarza i przechowuje dane osobowe osób przekazujących dotacje. Administratorem tych danych jest Fundacja Viva Kultura (dane kontaktowe znajdują się w II punkcie, podpunkt 1 niniejszego regulaminu).
 2. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Donorów, należycie je zabezpieczając. Formularze internetowe służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Donorów Administrator zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Dane osobowe gromadzone przez Administratora nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób.
 4. Dane osobowe Donora mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora czynności związane z przekazywaną przez Donora dotacją.
 5. Administrator zapewnia Donorom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 6. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Donor ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.