Statut Fundacji Viva Kultura

WYCIĄG ZE STATUTU FUNDACJI VIVA KULTURA

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

Fundacja pod nazwą „VIVA KULTURA” zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, ustanowiona przez Agnieszkę  Dawidowską i Agnieszkę Kula zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 8 grudnia 2000 r. przez notariusza Mariusza Grelusa w Warszawie Rep. A. Nr 9418/2000, na czas nieograniczony, działa na podstawie przepisów obowiązującej Ustawy o fundacjach oraz niniejszego statutu. 

§2 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

§3 

Siedzibą fundacji jest Piaseczno.

§4 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

§5 

1.Terenem działalności fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.Dla właściwego realizowania celów Fundacji, może ona prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§6 

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady oraz filie. 

§7 

1.Fundacja używa okrągłej pieczęci z nazwą Fundacji. 

2.Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§8 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, 
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji 

§9 

Celem Fundacji jest: 

(a) popularyzowanie kultury, sztuki i filozofii starożytnych jako alternatywy wobec materialistyczno – technicystycznego kierunku rozwoju współczesnego społeczeństwa, 

(b) szerzenie zasad moralnych i etycznych w celu ograniczenia problemów wzrastającej przemocy i uzależnień, nietolerancji religijnej 
i zanikania tradycji rodzinnej, 

(c) przeciwdziałanie konfliktom kulturowym, etycznym i rasowym, 

(d) promocja wegetarianizmu jako alternatywnej recepty na pokój 
i zdrowie, 

(e) upowszechnianie świadomości ekologicznej oraz postaw nakierowanych na rozwój duchowy i samorealizację, 

(f) promocja młodych artystów z kraju i zagranicy, 

(g) skupianie wokół idei Fundacji, krytyków i miłośników sztuki, przedstawicieli nauki i działaczy sfery kultury, ekologii i obrońców praw zwierząt. 

§10 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1.Organizowanie i finansowanie: 

(a)   wystaw, targów i konkursów, 

(b)   imprez publicznych, 

(c)   festiwali, festynów, koncertów, bankietów wegetariańskich, happeningów propagujących cele Fundacji  z których dochód przeznaczony jest na jej cele, 

(d)   seminariów, wykładów, kongresów, konferencji, konkursów jogi 
i medytacji, treningów i warsztatów, (e)   pochodów ulicznych z udziałem artystów, 

(f)     występów artystów i prelekcji w szkołach i na uczelniach, 

(g)   spotkań integracyjnych i obozów dla członków Fundacji i osób 
z nią współpracujących, 

(h)   biur informacyjnych i placówek szkoleniowych, 

(i)      stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji, 

(j)     działalności propagatorskiej, informacyjnej 
i wydawniczej, 

(k)    działalności charytatywnej jak np.: akcje darmowej dystrybucji posiłków, zbiórki rzeczowe na rzecz najbardziej potrzebujących, 

(l)      występów artystów z kraju i ze świata promujących swym talentem i zdolnościami wartości upowszechniane przez Fundację. 

(m) propagowanie zdrowego, zgodnego z naturą stylu życia, 

(n)   promowanie ekologicznych sposobów uprawy roli i budownictwa ekologicznego, 

(o)   pozyskiwanie naturalnych źródeł energii, 

(p)   podejmowanie i wspieranie projektów proekologicznych, 

(q)   wspieranie osób fizycznych i prawnych realizujących cele Fundacji. 

2.       Współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z organizacjami i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji. 

3.       Zbieranie dotacji od osób fizycznych i prawnych umożliwiających realizację celów Fundacji 

Rozdział III

Działalność gospodarcza fundacji 

§11 

1. Fundacja  prowadzi działalność gospodarczą polegającą na:

 (a) świadczeniu usług transportowych,

(b) zarządzaniu siecią restauracji wegetariańskich,

(c) prowadzeniu kursów gotowania,

(d) produkcji, przetwórstwie i sprzedaży towarów ekologicznych,

(e) organizowaniu wycieczek turystyczno-krajoanawczych oraz agroturystyki,

(f) wynajmowaniu lub wydzierżawianiu majątku Fundacji,

(g) prowadzeniu działalności usługowej z zakresu medycyny naturalnej, 

(h) zakładaniu i prowadzeniu szkół oraz przedszkoli,  

(i) organizowaniu obozów językowych,

(j) wykonywaniu makijażu.

Rozdział IV 

Organy Fundacji 

§16 

Organami Fundacji są : Rada Fundacji, Zarząd Fundacji i Zgromadzenie Fundatorów

§16A

1.Fundatorzy powołują Zgromadzenie Fundatorów, które powołuje Radę Fundacji.

2. Do podejmowania decyzji o powoływaniu, odwoływaniu i zmianach w Radzie Fundacji wystarcza jednoosobowa reprezentacja Zgromadzenia Fundatorów.

3. Radę Fundacji tworzą sponsorzy lub ich przedstawiciele.

4. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniotwórczych i nadzorczych.

5. Rada stanowi najwyższy organ Fundacji, który pracuje na posiedzeniach które odbywają się w razie potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Warszawa, dnia 08 stycznia 2005 roku.