Statut Fundacji Viva Kultura

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

Fundacja pod nazwą „VIVA KULTURA” zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, ustanowiona przez Agnieszkę  Dawidowską i Agnieszkę Kula zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 8 grudnia 2000 r. przez notariusza Mariusza Grelusa w Warszawie Rep. A. Nr 9418/2000, na czas nieograniczony, działa na podstawie przepisów obowiązującej Ustawy o fundacjach oraz niniejszego statutu. 

§2 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

§3 

Siedzibą fundacji jest Piaseczno.

§4 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

§5 

1.Terenem działalności fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.Dla właściwego realizowania celów Fundacji, może ona prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§6 

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady oraz filie. 

§7 

1.Fundacja używa okrągłej pieczęci z nazwą Fundacji. 

2.Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§8 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, 
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji 

§9 

Celem Fundacji jest: 

(a) popularyzowanie kultury, sztuki i filozofii starożytnych jako alternatywy wobec materialistyczno – technicystycznego kierunku rozwoju współczesnego społeczeństwa, 

(b) szerzenie zasad moralnych i etycznych w celu ograniczenia problemów wzrastającej przemocy i uzależnień, nietolerancji religijnej 
i zanikania tradycji rodzinnej, 

(c) przeciwdziałanie konfliktom kulturowym, etycznym i rasowym, 

(d) promocja wegetarianizmu jako alternatywnej recepty na pokój 
i zdrowie, 

(e) upowszechnianie świadomości ekologicznej oraz postaw nakierowanych na rozwój duchowy i samorealizację, 

(f) promocja młodych artystów z kraju i zagranicy, 

(g) skupianie wokół idei Fundacji, krytyków i miłośników sztuki, przedstawicieli nauki i działaczy sfery kultury, ekologii i obrońców praw zwierząt. 

§10 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1.Organizowanie i finansowanie: 

(a)   wystaw, targów i konkursów, 

(b)   imprez publicznych, 

(c)   festiwali, festynów, koncertów, bankietów wegetariańskich, happeningów propagujących cele Fundacji  z których dochód przeznaczony jest na jej cele, 

(d)   seminariów, wykładów, kongresów, konferencji, konkursów jogi 
i medytacji, treningów i warsztatów, (e)   pochodów ulicznych z udziałem artystów, 

(f)     występów artystów i prelekcji w szkołach i na uczelniach, 

(g)   spotkań integracyjnych i obozów dla członków Fundacji i osób 
z nią współpracujących, 

(h)   biur informacyjnych i placówek szkoleniowych, 

(i)      stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji, 

(j)     działalności propagatorskiej, informacyjnej 
i wydawniczej, 

(k)    działalności charytatywnej jak np.: akcje darmowej dystrybucji posiłków, zbiórki rzeczowe na rzecz najbardziej potrzebujących, 

(l)      występów artystów z kraju i ze świata promujących swym talentem i zdolnościami wartości upowszechniane przez Fundację. 

(m) propagowanie zdrowego, zgodnego z naturą stylu życia, 

(n)   promowanie ekologicznych sposobów uprawy roli i budownictwa ekologicznego, 

(o)   pozyskiwanie naturalnych źródeł energii, 

(p)   podejmowanie i wspieranie projektów proekologicznych, 

(q)   wspieranie osób fizycznych i prawnych realizujących cele Fundacji. 

2.       Współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z organizacjami i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji. 

3.       Zbieranie dotacji od osób fizycznych i prawnych umożliwiających realizację celów Fundacji 

Rozdział III

Działalność gospodarcza fundacji 

§11 

1. Fundacja  prowadzi działalność gospodarczą polegającą na:

 (a) świadczeniu usług transportowych,

(b) zarządzaniu siecią restauracji wegetariańskich,

(c) prowadzeniu kursów gotowania,

(d) produkcji, przetwórstwie i sprzedaży towarów ekologicznych,

(e) organizowaniu wycieczek turystyczno-krajoanawczych oraz agroturystyki,

(f) wynajmowaniu lub wydzierżawianiu majątku Fundacji,

(g) prowadzeniu działalności usługowej z zakresu medycyny naturalnej, 

(h) zakładaniu i prowadzeniu szkół oraz przedszkoli,  

(i) organizowaniu obozów językowych,

(j) wykonywaniu makijażu.

2. Cały dochód z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na działalność o której mowa w art. 20 pkt. 5 „ Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie” z dnia 24.04.2003

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji

§11 A 

Majątkiem Fundacji jest kwota 10.000,- /dziesięciu tysięcy/ złotych wniesiona przez Fundatorów zgodnie z oświadczeniem o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności. 

§12 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§13 

Dochodami Fundacji są: 

1.dalsze świadczenia Fundatorów 

2.spadki, zapisy, darowizny oraz subwencje 

3.dochody ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych i prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej 

4.dochody z majątku Fundacji, w tym m.in. odsetki od wkładów na rachunkach bankowych . 

§14 

1.Majątek Fundacji służy realizacji jej celów statutowych. 

2.Składniki majątku pochodzące ze źródeł określonych w par. 13 pkt. 2 statutu mogą być użyte we wszystkich formach działalności Fundacji, chyba że ofiarodawcy lub testatorzy postanowili inaczej. 

§15 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku wprost tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezsporne jest, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. 

Rozdział IV 

Organy Fundacji 

§16 

Organami Fundacji są : Rada Fundacji, Zarząd Fundacji i Zgromadzenie Fundatorów

§16A

1.Fundatorzy powołują Zgromadzenie Fundatorów, które powołuje Radę Fundacji.

2. Do podejmowania decyzji o powoływaniu, odwoływaniu i zmianach w Radzie Fundacji wystarcza jednoosobowa reprezentacja Zgromadzenia Fundatorów.

3. Radę Fundacji tworzą sponsorzy lub ich przedstawiciele.

4. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniotwórczych i nadzorczych.

5. Rada stanowi najwyższy organ Fundacji, który pracuje na posiedzeniach które odbywają się w razie potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

6. Rada wybiera ze swego grona Prezydium Rady Fundacji w skład którego wchodzą Przewodniczący i Sekretarz Rady Fundacji.

7. Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy:

  • •    Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji
  • •    Określenie długoterminowych kierunków działalności Fundacji
  • •    Uchwalenie statutu
  • •    Rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji
  • •    Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Fundacji.

§17 

1. Decyzje w organach Fundacji zapadają zwykłą większością głosów z tym, że wymagana jest obecność Prezesa w przypadku posiedzenia Zarządu i Przewodniczącego w przypadku posiedzenia Rady Fundacji. 

2. W sytuacji kiedy członek organu Fundacji nie może uczestniczyć 
w posiedzeniu, może on przekazać swój głos w formie pisemnej osobie przewodniczącej posiedzeniu. Głos taki liczy się jak głos oddany przez osobę uczestniczącą w posiedzeniu. 

§18 

Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób wybieranych przez Radę Fundacji na okres 3 lat, 
w tym Prezesa. Pierwszy Zarząd Fundacji stanowią Fundatorzy. 

§19 

Pracami Zarządu kieruje Prezes, a pod jego nieobecność wyznaczony przez niego członek Zarządu.

§20 

Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

§21 

W szczególności Zarząd Fundacji: 

1.sprawuje zarząd jej majątkiem 

2.przyjmuje darowizny, spadki, dotacje lub zapisy 

3.decyduje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach pracowników Fundacji .

§22 

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Fundacji aktów prawnych upoważniony jest jednoosobowo każdy z członków Zarządu Fundacji. 

Rozdział V

Likwidacja Fundacji 

§24 

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. 

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.

3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Radę Fundacji. 

4. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki zarządu 

5. Likwidator może zatrudnić osoby przygotowujące i przeprowadzające czynności likwidacyjne. 

6. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przekazane podmiotom wskazanym przez Radę Fundacji.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe 

§25 

Do 31 marca każdego roku Fundacja składa właściwemu Ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. 

§26 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy .

§27

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Organizacji 
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Zabrania się przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów 
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

4.Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Warszawa, dnia 08 stycznia 2005 roku.