Polityka prywatności

Polityka cookies

Poniższa polityka cookies (polityka prywatności) określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu.

§ 1 Definicje
1. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.vivakultura.pl.
2. Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
3. Administrator – Fundacja Viva Kultura, ul. Czajewicza 5/7/42, 05-500 Piaseczno, REGON 017453889, KRS 0000078882, NIP 123-09-54-459 – administrator Serwisu, który przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
4. Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu.
5. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
6. Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych w Urządzeniu Użytkownika.

§ 2 Rodzaje Cookies
1. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
2. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
3. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
4. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
5. Wykaz właścicieli serwisów, które przechowują cookies (ciasteczeka) w Urządzeniu Użytkownika.
6. Dane Użytkownika, który odwiedza niniejszy Serwis, nie są przekazywane innym podmiotom. Wyjątkiem są funkcje Serwisu, które wywoływane są przez skrypty z Serwisów zewnętrznych m.in. firm: Google, Facebook, Youtube, Pinterest, Twitter itp. Autorzy tych skryptów powinni w swoich Serwisach zewnętrznych informować o Cookies i danych, jakie przechowują na swoich serwerach.
7.

§ 3 Bezpieczeństwo
1. Mechanizmy składowania i odczytu – mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
2. Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
3. Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

1.  Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć korzystanie z Serwisu.
2.  Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych. Serwisy zewnętrzne mogą z nich korzystać w celu dopasowania reklam dla Użytkowników.
3.  Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
4.  Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych.

§ 5 Serwisy zewnętrzne
Administrator współpracuje z następującymi firmami zarządzającymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: Google, Facebook, Youtube, Pinterest, Twitter.

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
1. Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do zapisanych plików Cookies.
2. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
3. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu
1. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookies
1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
2. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych, :

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Viva Kultura, ul. Czajewicza 5/7/42, 05-500 Piaseczno, NIP 123-09-54-459, REGON 017453889
Kontakt z nami: inffo@vivakultura.pl
Adres naszej strony internetowej to: https://www.vivakultura.pl

W jakim celu przetwarzane są Państwa dane:

Państwa dane osobowe przekazane administratorowi, przetwarzane są w celu odpowiedniego zaangażowania Państwa w nasze działania w czasie określonym w umowie oraz odnotowania faktu Państwa współpracy z Fundacją Viva Kultura w trakcie oraz po zakończeniu obowiązywania umowy.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane:

Dane osobowe przetwarzane są w okresie obowiązywania zawartej umowy, po czym w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ten sam sposób w jaki została ona wyrażona.

Jakie posiadają Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych:

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Fundacja Viva Kultura dołożyła wszelkich starań w zakresie zabezpieczeń danych, dlatego też mogą być Państwo spokojni o ich prywatność.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wykonania Usług (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 202 r. Nr 101, poz.926 ze zm.).

W razie pytań prosimy o kontakt: e-mail: inof@vivakultura.pl , tel. 601 770 849

Who is the Administrator of your personal data,

The administrator of your personal data is the Viva Kultura Foundation, ul. Czajewicza 5/7/42, 05-500 Piaseczno, NIP 123-09-54-459, REGON 017453889

Contact us: inffo@vivakultura.pl

For what purpose your data is processed:

Your personal data provided to the administrator are processed in order to properly involve you in our activities during the time specified in the contract and to note your cooperation with the Viva Kultura Foundation during and after the termination of the contract.

How long we process your data:

Personal data is processed during the period of validity of the contract. You may withdraw your consent to the processing of personal data at any time.

What are your rights to the data being processed:

You have the right to access your data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to data transfer, the right to object, the right to withdraw consent at any time without affecting the legality of processing, which was made on the basis of consent before its withdrawal , the right to file a complaint to the Inspector General for Personal Data Protection.

Personal data is collected with due diligence and properly protected against access by unauthorized persons.

The Viva Kultura foundation has made every effort in the field of data security, so you can be confident about their privacy.

I consent to the processing of my personal data for the purposes of the Services (in accordance with the Act of 29.08.1997 on the Protection of Personal Data, uniform text: Journal of Laws of 202, No. 101, item 926, as amended).

Кто является администратором ваших персональных данных?

Администратором ваших персональных данных является Фонд Viva Kultura, ул. Czajewicza 5/7/42, 05-500 Piaseczno, NIP 123-09-54-459, REGON 017453889

Адрес для связи: inffo@vivakultura.pl

С какой целью обрабатываются ваши данные?

Ваши персональные данные, предоставленные администратору, обрабатываются для того чтобы правильным образом вовлечь вас в нашу деятельность на протяжении времени, обозначенного в контракте. А также для того, чтобы отметить факт вашего сотрудничества с Фондом Viva Kultura во время и после окончания срока действия вашего контракта.

На протяжении какого срока обрабатываются ваши данные?

Личные данные обрабатываются во время действия заключенного контракта, и в любое время вы можете отозвать ваше согласие на обработку персональных данных в том же порядке, в каком вы его изъявили.

Какими правами вы обладаете в отношении вопроса обработки данных?

Вы обладаете правом доступа к данным, а также правом корректировки, удаления, ограничения обработки, правом передачи данных, правом выразить ваше несогласие, правом отзыва согласия на обработку данных без изменения статуса легальности обработки данных основывающейся на базе согласия, данного до его отзыва, право на подачу жалобы генеральному инспектору по защите персональных данных.

Персональные данные собираются с должной осмотрительностью и обеспечены достаточным уровнем защиты от лиц, не обладающих доступом к ним.

Фонд Viva Kultura приложил все усилия для защиты данных, поэтому вы можете быть полностью уверенны в их сохранности.

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных для получения мною услуг (в соответствии с Законом от. 29 августа 1997 года о защите персональных данных, Законодательный вестник (Journal of Laws) 202, № 101 пункт. 926, с внесенными поправками).

Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами: inof@vivakultura.pl, тел. 601 770 849


Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Twoje dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial