Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący stronę internetową pod adresem https://vivakultura.pl, zwany dalej Administratorem.

1.2 Administratorem gromadzonych I przetwarzanych na stronie internetowej https://vivakultura.pl danych osobowych jest: 

Fundacja Viva Kultura

ul. Czajewicza 5/7/42

05-500 Piaseczno

NIP 123-09-54-459

REGON 017453889

Informacje kontaktowe:

Tel: +48 601770849
+48 603122054

Poczta elektroniczna: info@vivakultura.pl

1.3 Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Administratorowi i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Administrator zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Dane osobowe

2.1 Podczas korzystania ze strony internetowej https://vivakultura.pl, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Administratora:

  1. podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail)
  2. przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),
  3. przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).
  4. przy przekazywaniu dotacji (imię, nazwisko, adres e-mail)

2.2 Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skorzystania ze znajdujących się na stronie https://vivakultura.plusług.

2.3 Użytkownicy mogą przeglądać stronę internetową https://vivakultura.ploraz zamieszczone na niej oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

2.4 Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Administratora jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem strony internetowej https://vivakultura.pl, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie.

2.5 Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

2.6 Administrator zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

2.7 W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora lub gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Administratora danych osobowych Użytkownika innemu niż Administrator administratorowi danych.

2.8 Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

3. Ciasteczka (cookies)

3.1 Sprzedawca stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.